logotyp

Przetwarzanie danych osobowych

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
  Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka IDE Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Polna 66, Toruń 87-100, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645413, NIP 8792687487, REGON 365793029, z kapitałem zakładowym w wysokości: 5.000,00 zł, zwana dalej Administratorem lub IDE Projekt sp. z o.o.
  IDE Projekt sp. z o.o. jest członkiem Grupy Kapitałowej ONDE.
  Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .
  Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. JAK PRZETWARZAMY DANE?
  IDE Projekt sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. KIEDY PRZETWARZAMY DANE?
  Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania/oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).
 4. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM.
  Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
  Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
  W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
  Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.
  Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
  W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:
  1. nawiązania współpracy;
  2. zawarcia i wykonywania umowy;
  3. rozliczenia umów;
  4. udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
  5. marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług IDE Projekt sp. z o.o.;
  6. obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
   Podstawą przetwarzania Danych przez IDE Projekt sp. z o.o. jest:
  7. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
  8. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
  9. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
   Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.
   Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
   Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Dane osób, które skontaktowały się z IDE Projekt sp. z o.o. będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
   Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy Erbud, naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.
 5. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ?
  Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.
  W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.
  Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją?
  W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:
  1. rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub rekrutacji w ramach Grupy ONDE;
  2. obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
   Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda.
   Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
   Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją?
   Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Kto jest odbiorcą Danych w związku z rekrutacją?
   Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy ONDE oraz podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.
 6. CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?
  Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, IDE Projekt sp. z o.o. podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:
  1. stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
  2. transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
   W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 7. JAKIE UPRAWNIENIA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?
  Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
  2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).
   Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. KONTAKT
  IDE Projekt sp. z o.o. nie powołała Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@ideprojekt.pl.


  Administratorem danych osobowych podanych formularzu jest IDE Projekt Sp. z o.o.. Kontakt z Administratorem biuro@ideprojekt.pl. Państwa dane osobowe zawarte w CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane w celu wykorzystania ich w procesie rekrutacji na dane stanowisko oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych w celu poinformowania o nowych ofertach pracy. Podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (RODO art. 6 ust. 1 lit a) - mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.